Sopimusehdot

Huolintatarjouksen/-sopimuksen yleiset ehdot

Lue lisää Optima Freightin sopimusehdoista, jotka helpottavat logistiikkapalveluiden hankkimista. Säästät aikaa ja vaivaa, kun sopimukset perustuvat yhteisiin pelisääntöihin.

  • Kaikki toimeksiannot suoritetaan Pohjoismaisen Speditööriliiton yleisten määräysten (PSYM 2010) mukaan, joihin sisältyy välityslauseke ja jotka mm. rajoittavat huolitsijan vastuuta ja oikeuttavat huolitsijan perimään kaikki saatavansa myymällä valvonnassaan olevaan toimeksiantajaansa omaisuutta (huolitsijan panttioikeus). PSYM2010 – määräyksiä noudetaan luukuun ottamatta 6§:n 2 momentissa ja 20§:n B. kohdassa tarkoitettua aikalupausta sekä 27 §:n C. 3. kohdassa mainittua vakuuttamisvelvoitetta. Toimeksiantajan tulee itse huolehtia vakuutusturvansa kattavuudesta. Huolitsija merkitsee vakuutuksen ainoastaan toimeksiantajan kirjallisestä pyynnöstä

 

  • Tarjous perustuu tämänhetkiseen hinta- ja kustannustasoon, tämänhetkisiin valuuttakursseihin ja nykyisiin maksuehtoihin. Oikeus hinta- ja maksuehtojen muutoksiin pidätetään. Mikäli maksujen suorittaminen sovittujen maksuehtojen mukaisesti laiminlyödään, erääntyy koko jäljellä oleva saatava välittömästi maksettavaksi.

 

Tarjotut hinnat ovat verottomia. Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat verot, maksut ja kohonneet kustannukset lisätään hintoihin niiden voimaantulosta lukien. Korotukset koskevat myös jo tehtyjä tarjouksia ja sopimuksia.

 

  • Erikseen veloitetaan, ellei muusta ole sovittu, rahdit, jälkivaatimukset perimiskuluineen, muut perimiskulut, viralliset maksut valtiolle ja kunnalle, vastaanottokulut kuljetusvälineestä, luovutuskulut, tietoliikennekulut, huolintavastuuvakuutusmaksu, tavaramaksu, lento- ja terminaaliyhtiöiden kulut, kuljetukset ja varastoimiskulut satama-alueella, lentoasemalla tai terminaalissa, lajittelut, punnitukset, näytteenotot, tarkastukset, huolitsijasta riippumattomat odotukset, tukemistyöt tarvikkeineen, uudelleenpakkaukset ja yhteydessä tapahtuvat jakelut, tullipassitus, jalostustullaus sekä kustannukset ja korvaukset töistä ja tehtävistä, jotka on suoritettu toimeksiantajan määräyksestä tai hänen ilmeisen etunsa vuoksi, mutta joita ei tarjousta annettaessa ole voitu ottaa huomioon.

 

  • Huolintatehtävään sidotuista varoista veloitetaan maksupalvelupalkkiota sekä tulleista ja veroista tullivakuuspakkiota. Huolintaliikkeellä on oikeus vaatia toimeksiantajalta etukäteen toimeksiantoon kohdistuvat maksut.

 

  • Ulkomaan valuutassa ilmoitetut määrät muutetaan euroiksi käyttäen laskutuspäivän virallisia valuuttakursseja. Mikäli virallisissa valuuttakursseissa tai kansainvälisessä lentoliikenteessä käytettävissä muuntokursseissa (fare calculation unit) tapahtuu muutoksia, on huolitsijan ulkomaanvaluutassa maksettavat kulut maksettava käyttäen laskutuspäivän kurssia riippumatta suoritettavasta maksupalvelukorvauksesta.

 

  • Tarjous koskee normaalipainoista, -kokoista, ja -laatuista tavaraa, joka muotonsa puolesta soveltuu kuljetettavaksi painoaan vastaavilla kuljetusvälineillä, jota muotonsa ja pakkauksensa laadun puolesta voidaan kuormata päällekkäin ja joka ei aiheuta vaaraa muulle tavaralle niitä samanaikaisesti kuljetettaessa.

 

  • Huolitsija ei ole vastuussa väärinkäsityksistä, virheistä tai vahingoista, jotka johtuvat siitä, että toimeksiantaja ei ole kirjallisesti ja hyvissä ajoin jättänyt ohjeitaan huolitsijalle. Tulliselvityksissä tarvittavat asiapaperit on toimitettava hyvissä ajoin ennen tavaran maahan saapumista/maasta viemistä.

 

Kauppalaskun perimistä koskeva jälkivaatimusohje (CAD/COD) tulee antaa huolitsijalle kirjallisesti.

 

  • Mikäli tarjoukseen ei saada hyväksymistä 20 vrk:n kuluessa sen antopäivästä lukien, ei tarjous ole enää huolitsijaa sitova, mikäli huolitsija haluaa tähän vedota. Hyväksymiseksi katsotaan myös toimeksiannon antaminen em. ajan kuluessa.